WHISTLEBLOWING

Buďte hlasem, který se nebojí:

nahlaste nám porušení předpisů a zůstaňte v anonymitě

Vítejte na stránce věnované
ochraně oznamovatelů – whistleblowingu

Whistleblowing je důležitou cestou, jak chránit společenské hodnoty a etiku a pomáhat odhalovat korupci, podvody či jiné nekalé praktiky. Proto vytváříme bezpečné a důvěrné prostředí, kde můžete sdílet informace o neetickém či nelegálním jednání, které postihuje a může ovlivnit členy Skupiny IF HOLDING i veřejnost.

Díky Vám můžeme společně přispět k vytváření transparentnějšího a spravedlivějšího prostředí pro všechny. Vaše informace jsou pro nás velmi cenné a Vaše bezpečnost je naší prioritou. Nástroje a procesy této platformy Vám proto zajistí naprostou ochranu. Nabízíme Vám podporu a asistenci během celého procesu. Hlášení, můžete zaslat plně anonymně.

Našim zaměstnancům, klientům, obchodním partnerům, dodavatelům a jakýmkoliv jiným osobám proto umožňujeme oznámit svá podezření k možnému protiprávnímu jednání, k porušení předpisů či etických hodnot Ombudsmanovi pro zaměstnance (Whistleblowing Officer) prostřednictvím tohoto webového portálu.
Pokud jste naším zaměstnancem, najdete více informací v interní směrnici IF Holding, legislativní rámec poskytuje Zákon o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání č. 171/2023 Sb.

Pomocí tohoto procesu lze oznámit jakékoliv podezření z trestné činnosti, porušení dalších předpisů či neetického chování, například v těchto oblastech:

 • Hospodářská trestná činnost
 • Interní a externí podvody a další útoky
 • Korupce
 • Nevhodné platby
 • Ochrana osobních údajů
 • Zneužití informací v obchodním styku
 • Trestné činy proti volné hospodářské soutěži

Potvrzení o přijetí oznámení je oznamovateli odesláno do 7 dnů od data jeho přijetí.

O způsobu řešení situace, výsledcích posouzení důvodnosti oznámení je oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od data přijetí oznámení. V obzvlášť složitých případech je možné tuto lhůtu prodloužit, a to až na 90 dnů.

Při šetření oznámení o porušení pravidel anebo neetického chování dodržujeme následující zásady:

 • Důvěrnost – oznámení řešíme s maximálním respektem, důvěrně a dle požadavku oznamovatele také anonymně pro všechny zúčastněné strany
 • Objektivita – při šetření oznámení a jejich vyhodnocení jsme nestranní a nezaujatí
 • Odpovědnost – veškerá oznámení považujeme za vážná a jejich řešení bereme na zřetel odpovědnost k oznamovateli i společnostem Skupiny IF HOLDING
 • Rovnost – ke všem zúčastněným stranám či osobám, kterých se oznámení týká, přistupujeme rovnocenně a žádnou ze stran neznevýhodňujeme
 • Sdílení – informace k oznámením, závěrům šetření a nápravným opatřením sdílíme se zúčastněnými stranami s ohledem na platné právní předpisy a vnitřní předpisy společností Skupiny IF HOLDING

Pokračujte zde a postupujte dle pokynů